Statut

STATUT AUDIOVIZUÁLNÍCH CEN TRILOBIT 2017

30. ročník a v Berouně po sedmnácté se 14. ledna 2017 uskuteční
slavnostní předávání audiovizuálních cen FITES a města Beroun

1. Statut upravuje podmínky pro udělování cen za díla z oboru audiovizuální tvorby.

2. Ceny uděluje a vyhlašuje Český filmový a televizní svaz FITES, z.s., (dále jen FITES), za podpory města Beroun a za přispění subjektů podporujících audiovizuální tvorbu.

3. Porota může udělit jednu Hlavní cenu TRILOBIT 2017 za dílo či přínos v oboru audiovizuální tvorby uveřejněné v období dle bodu 9.

4. Dále porota může udělit maximálně tři ceny TRILOBIT 2017.

5. Dále porota může udělit jednu ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY.

6. CENA VLADISLAVA VANČURY je udělována za dlouhodobé nebo celoživotní dílo, jímž tvůrce přispěl ke kultivovanosti české audiovizuální tvorby a k jejímu mezinárodnímu věhlasu.

7. CENA ZA PŘÍNOS ROZVOJI OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI je udělována za přínos audiovizuálního díla rozvoji občanské společnosti.

8. CENA JOSEFA ŠKVORECKÉHO je udělována za mimořádné literární dílo (scénář, adaptace literárního díla nebo publikace) v oboru audiovizuální tvorby, nebo audiovizuální adaptaci literárního díla.

9. O ocenění se mohou ucházet především audiovizuální díla českých i zahraničních filmových a televizních tvůrců, zejména dílo v zniklé v české produkci nebo v koprodukci s výrazným podílem českých tvůrců, které bylo veřejně předvedeno v období: 1. 11. 2015 – 31. 10. 2016. Porotou mohou být akceptována i díla, která byla dokončena a veřejně předvedena koncem roku 2015, ale z důvodu uzávěrky přihlášek před dokončením nebo uveřejněním díla nemohla být v daném roce přihlášena. Výjimečně lze udělit ocenění i tvůrčím týmům.

10. Cena může být navržena jen za mimořádný výkon v oboru některé z tvůrčích činností, které spoluvytvářely konkrétní dílo nebo více děl v hodnoceném období. Jedinými kritérii hodnocení jsou vedle profesní zdatnosti a umělecké jedinečnosti působení na auditorium uplatňováním zásad lidskosti, mravnosti, kulturnosti a demokracie.

11. Na udělení cen není právní nárok. Díla tvůrců, kteří jsou v daném období členy poroty, se nemohou o ceny ucházet.

12. O udělení cen rozhoduje porota, kterou jmenuje Výkonný výbor Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s., ve spolupráci s městem Beroun. Výrok o udělení nebo neudělení ceny je výsledkem svobodného, nezávislého a neveřejného rozhodnutí poroty.

13. Počet členů poroty je lichý. Porota si volí předsedu ze svých členů na prvním zasedání. Oceněná díla schvaluje porota většinou hlasů svých členů. Žádný z porotců nemá „právo veta“. V případě odstoupení jednoho člena v průběhu práce poroty je výkonným výborem FITES jmenován nový člen. V případě odstoupení jednoho či více členů poroty při závěrečném hlasování tak, že není zachován lichý počet členů poroty, má předseda poroty dva hlasy. Jménem poroty jedná předseda, nebo jím písemně pověřený zástupce poroty.

14. Díla mohou porotě navrhnout a přihlásit jednotliví tvůrci nebo producenti, další díla porotě mohou navrhnout i členové poroty a členové FITES. Přihlašovatel musí získat souhlas producenta (výrobce audiovizuálního díla), který přihlášením na ceny audiovizuální tvorby TRILOBIT 2017 uděluje:
(i) pořadateli cen podle tohoto statutu oprávnění k užití ukázky ze svého audiovizuálního díla provozováním ze záznamu na slavnostním vyhlášení cen TRILOBIT 2017 a na akcích s tímto slavnostním aktem spojených; a dále uděluje
(ii) České televizi oprávnění k zařazení ukázky ze svého audiovizuálního díla do pořadů České televize, a to do:
a/ dokumentárního pořadu věnujícího se cenám TRILOBIT 2017
b/ nebo přímého přenosu
c/ nebo záznamu ze slavnostního vyhlášení cen TRILOBIT 2017
d/ nebo zpravodajských a/nebo publicistických pořadů věnujících se oceněním v oblasti audiovizuální tvorby, a to společně s oprávněním České televize.
(a) k užití dané ukázky při užití takového pořadu, resp. kterékoli jeho části (včetně pouze jeho obrazové nebo zvukové složky, resp. její části – též screenshotu), všemi způsoby užití, na celou dobu trvání majetkových práv k producentovu audiovizuálnímu dílu a bez jiného omezení, zejména vysíláním televizí, sdělováním veřejnosti prostřednictvím internetu (resp. způsobem dle § 18 odst. 2
autorského zákona), rozmnožováním a rozšiřováním, včetně propagování takového pořadu; dále
(b) k opatření takového pořadu logem nebo jiným označením provozovatele televizního vysílání, včetně textových, obrazových a/nebo jiných informací, a to libovolně často; a
(c) nabytá oprávnění k užití takového pořadu (resp. kterékoli jeho části) zcela nebo zčásti bez dalšího poskytnout nebo postoupit třetí osobě, včetně oprávnění k dalšímu poskytnutí nebo postoupení (zcela nebo části). Producent dále uděluje pořadateli audiovizuálních cen TRILOBIT 2017 oprávnění:
A. k případné prezentaci díla prostřednictvím projekce před slavnostním udělováním audiovizuálních cen TRILOBIT 2017, a to v rámci konání projekcí děl, „o kterých mluví porota“, v Městském kině v Berouně (1 projekce) B. k případné prezentaci díla prostřednictvím projekce oceněného díla po konání udělování audiovizuálních cen TRILOBIT 2017, a to v rámci programu OZVĚNY TRILOBITA, který se pravděpodobně následně uskuteční v Městském kině v Berouně (1 projekce).

15. CENU DĚTSKÉ POROTY – BEROUNSKÝ MEDVÍDEK 2017 za audiovizuální dílo pro dětského diváka může udělit dětská porota, kterou zajišťuje město Beroun, které jmenuje sedm dětských porotců a jednoho dospělého koordinátora dětské poroty.

16. Spolupořadateli slavnostního udílení audiovizuálních cen TRILOBIT 2017 jsou Český filmový a televizní svaz FITES, z.s., měst o Beroun a Městské kulturní centrum Beroun.

Statut audiovizuálních cen TRILOBIT 2017 byl schválen Výkonným výborem FITES dne 12. prosince 2016.
Audiovizuální díla bude možné přihlásit od 1. 7. 2016 na adrese: www.cenytrilobit.cz