Statut

STATUT AUDIOVIZUÁLNÍCH CEN TRILOBIT 2019
32. ročník

Slavnostní vyhlášení a předávání audiovizuálních cen TRILOBIT 2019 se uskuteční 20. ledna 2019 v Kulturním domě Plzeňka, po devatenácté v Berouně.Spolupořadateli jsou Český filmový a televizní svaz FITES, z.s., (dále jen FITES), město Beroun a Městské kulturní centrum Beroun.

1. Statut určuje podmínky pro udělování cen za díla z oboru audiovizuální tvorby.

2. Ceny uděluje a vyhlašuje FITES, za podpory města Beroun a za přispění subjektů podporujících audiovizuální tvorbu.

3. Porota může udělit jednu Hlavní cenu TRILOBIT 2019 za dílo či přínos v oboru audiovizuální tvorby uveřejněné v období dle bodu 10.

4. Dále porota může udělit maximálně tři ceny TRILOBIT 2019.

5. Porota může udělit ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY.

6. CENA VLADISLAVA VANČURY je udělována za dlouhodobé nebo celoživotní dílo, jímž tvůrce přispěl ke kultivovanosti české audiovizuální tvorby a k jejímu mezinárodnímu věhlasu.

7. CENA FERDINANDA VAŇKA je udělována za přínos audiovizuálního díla rozvoji občanské společnosti. (Od 12. 12. 2016 je nástupcem Ceny Václava Havla.)

8. CENA JOSEFA ŠKVORECKÉHO je udělována za mimořádné literární dílo (scénář, adaptaci literárního díla nebo publikaci) v oboru audiovizuální tvorby nebo za audiovizuální adaptaci literárního díla.

9. CENU DĚTSKÉ POROTY – BEROUNSKÝ MEDVÍDEK 2019 za audiovizuální dílo pro dětského diváka uděluje dětská porota, kterou zajišťuje město Beroun. Jmenuje sedm dětských porotců a jednoho dospělého koordinátora dětské poroty.

10. O ocenění se mohou ucházet audiovizuální díla českých i zahraničních filmových a televizních tvůrců, zejména díla vzniklá v české produkci nebo koprodukci s výrazným podílem českých tvůrců nebo producentů, která byla veřejně předvedena v období 1. 11. 2017 – 31. 10. 2018.

Jde-li o seriály, ucházet se mohou ty, kde počet odvysílaných (uveřejněných) dílů

v hodnoceném období nemusí být konečný, ale jednotlivé díly tvoří samostatný uzavřený

příběh. O hodnocení seriálu, jehož dějová linie není v daném hodnoceném období ukončena,

může rozhodnout porota. Ocenění lze udělit i tvůrčím týmům.

Uzávěrka (odeslání přihlášky + linku, eventuálně DVD) je 31. 10. 2018  (datum odeslání).

11. Cena může být navržena za mimořádný výkon v oboru některé z tvůrčích činností, které spoluvytvářely konkrétní dílo nebo více děl v hodnoceném období. Jedinými kritérii hodnocení jsou vedle profesní zdatnosti a umělecké jedinečnosti, působení hodnotami, jakými jsou lidskost, mravnost, kulturnost a demokracie.

12. Na udělení cen není právní nárok. Díla tvůrců, kteří jsou v daném období členy poroty, se mohou o ceny ucházet, avšak člen poroty, je-li autorem nebo spoluautorem hodnoceného díla, se hlasování o díle účastnit nemůže, v případě debaty o díle je povinen se vzdálit.

13. O udělení cen rozhoduje porota, kterou jmenuje Výkonný výbor FITES, ve spolupráci s městem Beroun. Výrok o udělení nebo neudělení ceny je výsledkem svobodného, nezávislého a neveřejného rozhodnutí poroty.

14. Porota si na prvním zasedání volí ze svých členů předsedu, který řídí její zasedání. Porota se po rozpravě usnáší většinovým hlasováním svých členů. Žádný z porotců nemá „právo veta“. Pokud dojde
k odstoupení porotce v průběhu práce poroty, je Výkonným výborem FITES jmenován nový člen. Není-li možné, např. z časových důvodů, porotu doplnit, nebo v případě rovnosti hlasů při hlasování má předseda poroty dva hlasy. Jménem poroty jedná předseda, nebo jím pověřený zástupce poroty.

15. Díla mohou porotě navrhnout a přihlásit jednotliví tvůrci nebo výrobci (producenti), mohou je také navrhnout členové poroty a členové FITES. Přihlašovatel musí být oprávněn přihlášení poskytnout, prohlašuje, že je nositelem takového oprávnění, nebo že takové oprávnění získal od příslušných nositelů práv a přihlášením díla k ocenění TRILOBIT 2019 poskytuje:

 1. pořadateli cen oprávnění k užití ukázky z díla:
 • provozováním ze záznamu na slavnostním vyhlášení cen TRILOBIT 2019 a na akcích s tímto slavnostním aktem spojených bez množstevního a časového omezení;
 • k výrobě, rozmnožování a rozšiřování propagačního materiálu (DVD, atp.) pro účely propagace cen TRILOBIT 2019 bez množstevního a časového omezení;

2. pořadateli cen oprávnění k užití přihlášeného audiovizuálního díla:

 • k případné prezentaci díla provozováním ze záznamu před nebo po slavnostním vyhlášení cen TRILOBIT 2019, a to v rámci doprovodného programu konaného v Městském kině Beroun;
 • k případné prezentaci díla provozováním ze záznamu po slavnostním vyhlášení cen TRILOBIT 2019,
  a to v rámci programu OZVĚNY TRILOBITA (pokud se uskuteční) v Městském kině Beroun;
 1. České televizi oprávnění k:
 • zařazení ukázky z díla do pořadů České televize, a to do:

a/ případného dokumentárního pořadu věnujícího se cenám TRILOBIT 2019
b/ nebo přímého přenosu nebo záznamu slavnostního vyhlášení cen TRILOBIT 2019

c/ zpravodajských nebo publicistických pořadů věnujících se oceněním v oblasti audiovizuální tvorby,

 • užití ukázky dle odst. 3.1.při užití takového pořadu, resp. kterékoli jeho části (včetně pouze jeho obrazové nebo zvukové složky, resp. její části – též screenshotu), po celou dobu trvání majetkových práv k audiovizuálnímu dílu producenta a bez územního, množstevního a technologického omezení všemi způsoby užití, zejména sdělováním veřejnosti vysíláním televizí, zpřístupňováním způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby, zejména počítačovou nebo obdobnou sítí, rozmnožováním a rozšiřováním, včetně propagace takového pořadu,
 • opatření dané ukázky v takovém pořadu logem nebo jiným označením provozovatele televizního vysílání, včetně textových, obrazových, anebo jiných informací, a to libovolně často,
 • poskytnutí nebo postoupení licence, resp. též poskytnutí svolení ve výše uvedeném rozsahu úplatně
  i bezúplatně zcela či zčásti kterékoli třetí osobě, včetně nebo bez oprávnění k dalšímu poskytnutí
  (či poskytování), resp. postoupení (či postupování), a to zcela či zčásti.

Výkonný výbor FITES schválil Statut audiovizuálních cen TRILOBIT 2019 v Praze dne 23. 7. 2018